Các chương trình nghệ thuật

Thời gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật
1. Nhà đình làng - Làng nghề: Biễu diễn dân ca và nhạc cổ truyền (Thứ 3 không biểu diễn)
- Sáng: 09h00 - 09h30
- Chiều: 14h00 - 14h30
2. Sân khấu Safari - Tổ hợp Safari: Biễu diễn xiếc hải cẩu, xiếc chó (Thứ 2 không biểu diễn)
- Sáng: 10h00 - 10h30
- Chiều: 14h30 - 15h00
3. Thủy đình - Làng nghề: Biểu diễn múa rối nước (Thứ 2 không biểu diễn)
- Sáng: 11h00 - 11h30
- Chiều: 15h30 - 16h00
4. Phim trường: Trình diễn siêu cây ánh sáng (Chỉ biểu diễn Chủ nhật và các ngày lễ hội)
Thời gian: 19h00


Thời gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật
(Sẽ thay đổi theo từng tháng, theo từng chương trình lễ hội, công viên sẽ thường xuyên cập nhật)